Recomanacions de cribatge

Les recomanacions de cribatge per als pacients portadors d'una mutació en els gens MLH1, MSH2 i MSH6 són:

  • Colonoscòpia a partir dels 20-25 anys (o 10 anys abans del cas més jove a la família) i amb una periocitat d'entre 1 i 2 anys.
  • Exploració ginecològica, ecografia i aspirat endometrial anual a partir dels 30-35 anys.
  • El cribatge de tumors a altres localitzacions s'individualitza en funció de la història familiar.

Les recomanacions de cribatge per als pacients portadors d'una mutació en el gen APC són:

  • Control endoscòpic del còlon regular d'inici als 10-12 anys.
  • Control endoscòpic de l'afectament duodenal que hauria d'iniciar-se no més tard dels 30 anys. Palpació cervical i ecogràfica de tiroide anual a partir del diagnòstic de poliposi.

El cribatge de tumors a altres localitzacions s'individualitza en funció de la història familiar.

Altres síndromes de predisposició genètica al càncer menys freqüents també es poden avaluar en funció dels estudis disponibles i la seva aplicació en el moment actual.