Anèmia hemolítica

L'anèmia hemolítica es produeix per la destrucció prematura dels glòbuls vermellso hemòlisi (terme que prové de la contracció de lisi "trencament" i d'hemo "sang"). Existeixen múltiples tipus d'anèmia hemolítica que es classifiquen segons les causes que les produeixen; quan l'alteració que provoca l'hemòlisi es troba a l'interior del glòbul vermell, es parla d'anèmies hemolítiques intrínseques i quan l'alteració es troba fora d'aquest, es classifiquen com a anèmies hemolítiques extrínseques. Entre les anèmies hemolítiques intrínseques s'hi compten aquelles produïdes per defectes en les proteïnes del glòbul vermell (per exemple, dèficit de glucosa 6-fosfat deshidrogenasa) o per alteracions de l'hemoglobina (per exemple, talassèmies). Les anèmies hemolítiques extrínseques poden estar ocasionades per infeccions, substàncies tòxiques, medicaments o per un trastorn autoimmunitari (és a dir, per la producció d'anticossos dirigits contra els mateixos glòbuls vermells que provoquen la seva destrucció). El tractament de l'anèmia hemolítica dependrà, evidentment, de la seva causa.