Limfoma

Els limfomes són tumors del sistema limfoide. Les cèl·lules proliferants són limfòcits (un tipus especial de leucòcit) transformats que envaeixen els ganglis limfàtics i provoquen el seu creixement. Els limfòcits proliferants poden ser d’origen B (limfomes B) o T (limfomes T). En una gran proporció de casos, per tant, la manifestació clínica primordial del procés és la presència d’adenopaties, tot i que els limfomes poden donar lloc a símptomes molt diversos: febre, sudoració nocturna, pèrdua de pes i pruïja com a símptomes generals i en limfomes amb localitzacions especials simptomatologia causada oer aquestes localitzacions: alteracions neurològiques en cas dels limfomes cerebrals, simptomatologia dispèptica en els limfomes gàstrics, sagnat digestiu o obstrucció intestinal en els limfomes intestinals, etc. Existeixen molts tipus de limfomes que conformen entitats clínico-patològiques individualitzables pel que fa referència al diagnòstic, al pronòstic i al tractament. És molt important, per tant, establir amb la major precisió possible amb quin tipus de limfoma ens trobem.