Tractament de les adenopaties

El tractament de l'augment de mida dels ganglis limfàtics depèn del diagnòstic final al qual s'hagi arribat. Amb el que s'ha dit anteriorment, en la majoria dels casos, pel fet que es tracta d'adenopaties de caràcter inflamatori o reactiu, no serà precís efectuar cap tractament.

Si no hi obliga una causa major, és necessari no tractar una síndrome adenopàtica abans que la seva causa estigui ben establerta, especialment amb glucocorticoides, l'efecte limfàtic dels quals pot enfosquir i demorar el diagnòstic de la majoria de les neoplàsies limfoides.