RX Sacroilíaques

RX SacroilíacasProcediment que mitjançant l'ús de raigs X permet l'estudi de les articulacions sacroilíaques i descartar que existeixen malalties inflamatòries, traumàtiques o degeneratives.