Què causa l’anèmia en pacients de cirurgia?

L’anèmia es pot trobar present abans de la cirurgia, especialment en persones que pateixen malalties cròniques o oncològiques, o que presenten mala absorció alimentària, metrorràgies importants, deficiència en l’alimentació (persones d’edat avançada), úlceres gàstriques, etc.

En el cas dels pacients que ja s’han sotmès a una cirurgia anteriorment, la sagnia operatòria durant l’acte quirúrgic, la recol·lecció de sang recollida per drenatges i les extraccions repetides (en pacients crítics) poden agreujar aquest nivell d’anèmia.