INFORMACIÓ LEGAL

En compliment de les disposicions de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa que l'entitat prestadora de serveis és la mercantil DCQ Hospitales y Sanidad, S.L.U. (d'ara endavant, Grup Hospitalari Quirónsalud), societat de nacionalitat espanyola amb domicili social a Madrid, c/ Zurbarán 28, 28010 Madrid, i CIF B-87324844, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, al tom 34.117, foli 103, secció 8, full M-609942, inscripció 5a; entitat autoritzada per a la prestació de serveis sanitaris mitjançant l'adreça www.quironsalud.esEste enlace se abrirá en una ventana nueva

OBJECTIU

Aquestes Condicions d'ús (d'ara endavant les Condicions) tenen l'objectiu de regular l'accés, la navegació i l'ús de la pàgina web (d'ara endavant, el Portal, Portal Web, Web o Pàgina Web), així com altres canals de comunicació amb el client (interfícies de veu, etc.) del Grup Hospitalari Quirónsalud. L'accés, la navegació i/o l'ús del Portal impliquen l'acceptació de la totalitat de les estipulacions previstes a aquestes Condicions, així com de la Política de privacitat o protecció de dades i la Política de galetes.

No obstant això, hi ha determinats serveis i continguts accessibles mitjançant el Portal Web que es troben sotmesos a condicions particulars que poden substituir i/o complementar aquestes Condicions.

CONDICIONS D'USUARI

S'entendrà per "usuari" la persona que accedeixi, navegui i utilitzi el Portal Web, els serveis i/o els continguts allotjats al Portal.

La navegació, accés i ús del Portal Web no requereixen registre previ, però l'accés a determinats serveis oferts mitjançant el Portal estarà necessàriament condicionat al registre i l'acceptació de condicions particulars que regiran aquests serveis.

L'accés al Portal Web per part de menors s'entendrà autoritzat expressament pels seus pares, tutors o representants legals, que respondran pels actes que els menors duguin a terme com a usuaris del Web d'acord amb la normativa aplicable.

REQUISITS D'ÚS

Per a l'accés al Portal i als serveis que s'ofereixen es necessitarà un dispositiu que compleixi amb els requisits de compatibilitat de hardware i software (que poden variar al llarg del temps) i accés a internet. L'usuari serà conscient que aquests factors poden influir en el rendiment del Portal Web i/o en la possibilitat d'accedir als serveis que s'hi ofereixen.

El Grup Hospitalari Quirónsalud no és responsable de la impossibilitat d'accés o deficiències en el funcionament del Portal Web i/o dels serveis oferts mitjançant el Portal Web per l'ús de dispositius inadequats, o per interrupcions del servei d'internet derivades de la saturació de la xarxa o qualsevol altra raó.

NORMES D'ÚS

Ús del servei: l'usuari es compromet en tot cas a utilitzar el Portal i els seus serveis de manera diligent, correcta i lícita, i de conformitat amb la llei, l'Avís legal, les presents Condicions (i/o les que resultin aplicables en cada cas), reglaments d'ús i instruccions posades en coneixement de l'usuari, així com amb la moral, els bons costums acceptats generalment i l'ordre públic.

A aquest efecte, s'abstindrà de dur a terme qualsevol activitat il·lícita, prohibida o lesiva per als drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l 'ús normal dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tot tipus de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic del Grup Hospitalari Quirónsalud, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'internet (hardware i software).

Control d'accés: l'usuari podrà accedir únicament als recursos del sistema d'informació per als quals estigui autoritzat.

Fitxers temporals: la informació emmagatzemada al Portal Web s'ha de consultar des dels sistemes del Grup Hospitalari Quirónsalud i aquest Grup no es podrà considerar en cap cas responsable de la informació que l'usuari exporti des d'aquests sistemes.

Condicions d'ús: Quan l'usuari estigui utilitzant el Portal Web, serà responsable de garantir que la informació que utilitzi no es trobi a la vista de persones no autoritzades.

 • L'usuari es compromet expressament a no emmagatzemar, utilitzar, transmetre ni difondre:
 • Cracks, números de sèrie de programes ni qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
 • Distribució de virus mitjançant internet, cucs, troians o qualsevol altra activitat destructiva, com ara la saturació, el "mailbombing", etc., o atacs de denegació de servei.
 • Les activitats que interrompin o interfereixin en l'ús efectiu dels recursos de xarxa d'altres persones.
 • La recollida i/o l'ús de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint les disposicions de la normativa sobre protecció de dades.
 • Compartir les claus d'accés facilitades (en cas que estigués registrat com a usuari d'un determinat servei que ho requerís) amb una altra persona física o jurídica.
 • Destruir, alterar, inutilitzar o danyar de qualsevol altra manera les dades, els programes o els documents electrònics del Grup Hospitalari Quirónsalud o de tercers.
 • Obstaculitzar l'accés d'altres usuaris mitjançant el consum massiu o injustificat dels recursos informàtics mitjançant els quals el Grup Hospitalari Quirónsalud presta qualsevol dels seus serveis, així com dur a terme accions que danyin, interrompin o generin errors en els esmentats sistemes.
 • Utilitzar el sistema per intentar accedir a àrees restringides del servidor sense la deguda autorització del Grup Hospitalari Quirónsalud.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, marques, logotips, productes i serveis, etc. que el Web conté es troben protegits per la Llei de propietat industrial i són propietat del Grup Hospitalari Quirónsalud. No es podrà entendre que l'ús o accés al Portal Web i/o als serveis que s'hi faciliten atribueix l'usuari cap dret sobre l'esmentat disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, marques, logotips, productes i serveis.

Així mateix, el Web, el seu codi font i els continguts als quals s'accedeix mitjançant aquest lloc són propietat intel·lectual del Grup Hospitalari Quirónsalud i/o de tercers, i en cap cas es podran considerar cedits a l'usuari.

El Grup Hospitalari Quirónsalud posseeix o és titular de la llicència de tots els drets sobre el contingut del Portal Web i dels serveis oferts mitjançant el Portal Web. L'accés al Web o als seus serveis no atorga als usuaris cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial sobre els continguts que allotja. L'usuari reconeix i accepta que el seu ús queda totalment prohibit, així com la seva reproducció, comunicació i/o distribució, modificació, alteració o descompilació, ja sigui amb finalitats d'ús personal, privat o no lucratiu, o amb finalitats comercials o lucratives.

El Grup Hospitalari Quirónsalud es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que vulnerin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

RESPONSABILITAT DE L'USUARI

L'usuari serà responsable de:

 • Mantenir la confidencialitat de les claus que se li puguin proporcionar.
 • Facilitar informació correcta al Grup Hospitalari Quirónsalud; serà responsable exclusiu de qualsevol error en les dades facilitades. Així mateix, l'usuari serà responsable de mantenir actualitzada tota la informació que hagi facilitat al Grup Hospitalari Quirónsalud per tal que respongui en cada moment a la situació real de l'usuari.
 • Els danys i perjudicis que es puguin ocasionar al Grup Hospitalari Quirónsalud o a tercers per les dades aportades, com a conseqüència de l'ús de dades no actualitzades, falses o que no es corresponguin amb la realitat, i per l'ús per part de tercers de les claus personals de l'usuari.
 • En cas que l'usuari obtingui una còpia de les seves dades clíniques, l'usuari serà exclusivament responsable de l'ús i la custòdia d'aquesta informació.

DISPONIBILITAT DELS SERVEIS

La informació, continguts o serveis oferts mitjançant el Web són els que el Grup Hospitalari Quirónsalud decideix en cada moment i podran variar amb el pas del temps. Per tant, el Grup Hospitalari Quirónsalud no està obligat a mantenir la disponibilitat dels serveis. No obstant això, informarà els usuaris quan decideixi cancel·lar la continuïtat d'un servei determinat i les condicions de cessament d'aquest servei.

Així mateix, el Grup Hospitalari Quirónsalud podrà anul·lar l'accés als serveis, de manera total o parcial, als usuaris que incompleixin aquestes Condicions.

GARANTIA I RESPONSABILITAT DE QUIRÓNSAUD

Tot i que el Grup Hospitalari Quirónsalud utilitza sistemes compatibles amb la majoria de les tecnologies existents en el mercat, no pot garantir la compatibilitat dels dispositius utilitzats per l'usuari.

El Grup Hospitalari Quirónsalud no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal o dels serveis oferts. Per això, estarà exempt de qualsevol responsabilitat derivada de l'accés i ús del Web o dels serveis oferts mitjançant el Web (errors en el rendiment, interrupcions o demora en el funcionament dels serveis, erros del sistema o de la línia, etc.), fins i tot si es produeix algun error o mal funcionament que faci malbé eines informàtiques de terceres persones. En aquest sentit, l'usuari accedeix al Web i als serveis sota la seva responsabilitat.

Els serveis que s'ofereixen mitjançant la Pàgina Web compleixen les disposicions de l'ordenament jurídic espanyol.

El Grup Hospitalari Quirónsalud queda alliberat de qualsevol responsabilitat en cas d'ús indegut del Portal i/o dels serveis per part de l'usuari.

El Grup Hospitalari Quirónsalud no serà responsable en els supòsits d'indisponibilitat dels serveis per causes de força major o suspensió temporal dels serveis per raons tècniques. Per tant, el Grup Hospitalari Quirónsalud no assumirà cap responsabilitat pels danys i pèrdues que poguessin patir com a conseqüència de successos que no s'haguessin pogut preveure o que, un cop prevists, fossin inevitables, ja sigui per cas fortuït o per força major.

El Grup Hospitalari Quirónsalud no es fa responsable de qualsevol fallada, error tècnic, accident, avaria, manipulació. interrupció en els serveis o qualsevol altra incidència que pogués sorgir en productes, equips o serveis tècnics aliens al Grup Hospitalari Quirónsalud l'ús dels quals sigui necessari per a l'accés als serveis.

Tot i que el Grup Hospitalari Quirónsalud ha actuat de manera diligent i ha adoptat les mesures necessàries d'acord amb l'estat de la tecnologia per evitar possibles forats en la seguretat del Portal, no es pot garantir la impossibilitat absoluta de vulnerabilitat de les mesures de seguretat adoptades.

El Grup Hospitalari Quirónsalud no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir al Portal. El Grup Hospitalari Quirónsalud tampoc respon pel que fa a la legalitat d'altres llocs web que poguessin estar vinculats a aquest Portal o enllaçats des del Portal.

El Grup Hospitalari Quirónsalud tractarà d'actualitzar i rectificar, en la mesura que sigui possible, la informació allotjada en el seu web. No obstant això, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es puguin produir per la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, rebuts, obtinguts o als quals s'hagi accedit mitjançant el Web.

Quant a les informacions i continguts relacionats amb la salut, es proporcionaran exclusivament amb finalitats informatives i, per tant, el Grup Hospitalari Quirónsalud recomana a l'usuari que actuï sempre d'acord amb l'assessorament mèdic de professionals.

L'usuari assumeix que, en cas de prendre decisions segons la informació subministrada al Web, la responsabilitat serà exclusivament seva, i no podrà realitzar cap reclamació al Grup Hospitalari Quirónsalud per les conseqüències de les decisions preses.

MODIFICACIÓ DEL CONTINGUT I DE LES CONDICIONS

El Grup Hospitalari Quirónsalud podrà afegir noves funcionalitats al Web i/o modificar les Condicions actuals. En aquest cas, l'actualització es publicarà en el Portal perquè l'usuari tingui coneixement de qualsevol canvi. Si l'usuari no estigués d'acord amb les noves condicions, disposarà d'un termini de quinze dies naturals des de la seva comunicació per resoldre el contracte enviant una notificació fefaent al Grup Hospitalari Quirónsalud. El transcurs de l'esmentat termini sense que l'usuari hagi manifestat el seu desacord implicarà l'acceptació plena de les noves condicions.

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquest Avís legal es regirà i interpretarà d'acord amb la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que es pogués derivar de l'accés o ús de la Pàgina Web se sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels jutjats i tribunals de Madrid, sense perjudici que resulti d'aplicació alguna disposició imperativa contrària, situació en la qual prevaldrà el contingut de l'esmentada disposició.