Escoliosi adolescent

Què és l’escoliosi?

L’escoliosi és una deformitat tridimesional de la columna vertebral que se sol desenvolupar durant el creixement del nen o nena. Sol ser visible pel desviament lateral de la columna i la protusió (gepa) a l’esquena causada per la torsió de la columna.

escoliosisescoliosis

© Orhtoinfo AAOS 2020

Imatge mostrant una pacient amb una escoliosi toràcica amb curvatura dreta (convexitat dreta).

Les escoliosis severes comporten a llarg plaç una deformació completa dels cossos vertebrals. Una vegada els cossos vertebrals s’han deformat, l’escoliosi és irreversible.Per això el tractament de l’escolisi s’ha d’iniciar de forma precoç i durant el creixement del nen. Un tractament precoç i consecuent permet dirigir el creixement de la columna i corregir la deformitat escoliótica.

Coneixi la técnica quirúrgica minimament invasiva que permet mantindre la flexibilitat i el moviment natural de la columna vertebral.


Estimats pacients, estimats pares,

El Morgenstern of Institute of Spine (MIS) del Centre Mèdic Teknon a Barcelona, Espanya és desde fà més de 20 anys un centre de referència en Europa en cirurgía endoscopica i cirurgia minimament invasiva de columna. El nostre objectiu és diagnosticar i solucionar els problemes de columna dels nostres pacients amb les tècniques més avançades perquè el pacient es recuperi el més ràpidament (alta hospitalaria en menys de 24h) i amb la màxima recuperació funcional possible.

Logo Morgenstern InstituteLogo Morgenstern Institute

El seu homòleg, el Morgenstern Institue of Scoliosis (MIS) és un centre especialitzat en el tractament de les escoliosis dels adolescents amb el mateixos objectius anteriorment citats: solucionar les escoliosis amb les tècniques quirúrgiques més modernes que permeten una ràpida recuperació del pacient i mantenint la flexibilitat de la columna (evitem la fusió i per tant la rigidesa de la columna). En els casos dels nens, nenes i adolescents, això és, si cap, encara més important ja que encara tenen anys de creixement del seu cos per davant i cal intentar conservar la mobilitat i el creixement harmoniós de la seva columna.


Causes de l’escoliosi

La gran majoria (aprox. El 85%) de les escoliosis són d’origen idiopàtic, es a dir, no es coneix la seva causa. Se sospita que una estimulació nerviosa desigual de la musculatura de la columna provoca un creixement asimètric de la musculatura i de la columna vertebral.

L’escolisi és una deformitat de la columna que avança amb el creixement. És per això pel que la columna escoliótica es deforma a alta velocitat especialment durant fases de ràpid creixement com l’adolescència. Per tant, els casos d’escoliosi requereixen controls periòdics i exhaustius especialment durant l’adolescència. Una vegada completat el creixement del nen únicament les escoliosis més severes poden seguir deformant.


Diagnòstic de l’escolisi

El diagnòstic de la escoliosi és clínic i es realitza mitjançant la inspecció visual del pacient. Aquest sol mostrar una deformitat de l’esquena, sobretot al flexionar el tronc, i en molts casos una gepa i una simetria de les espatlles. La confirmació diagnòstica de la escoliosis i l’estimació del seu grau de gravetat és radiologica, realitzant-se mitjaçant diverses plaques de raigs X de la columna vertebral.

diagnotico de la escoliosisdiagnotico de la escoliosis

Image: Collect / Newcastle Chronicle

Imatge d’una placa de raigs X (imatge esquerra) amb una escoliosi de doble corba toràcica (a dalt) i contra-corba lumbar (a baix). A l’imatge dreta es pot veure l’esquena de la pacient amb una asimetria de les escàpules i les espatlles provocada per l’escoliosi.


Hi ha diferents tipus d’escoliosi depenent de en quina zona es troba la curvatura de la columna vertebral:

  • Escoliosi toràcica
  • Escoliosis lumbar
  • Escoliosis lumbo-toràcica
  • Escoliosis d'una corva
  • Escolisi d’una corba major i una contra-corba menor de compensació

tipos de escoliosistipos de escoliosis

Image modified under Creative Commons license © Gunel Malikova 2016

Imatges d’una escoliosi toràcica (imatge esquerra) i una escolisi lumbar (dreta).


La gravetat d’una escoliosis s’estableix mesurant el grau de la corba escoliótica amb l’angle de Cobb. Les escoliosis amb un angle superior als 20º solen requerir tractament.

curva escoliotica con el ángulo de Cobbcurva escoliotica con el ángulo de Cobb

Placa de raigs X mostrant una escoliosis d’un adolescent amb un angle de 50º.

És igualment essencial determinar la progressió anual de la escoliosi comparada amb proves d’anys anteriors, ja que en casos en què la progressió de la escoliosi és molt ràpida, la cirurgia està indicada abans que el grau de la escoliosi es torni molt sever.
Quins són els possibles tractaments per l’escoliosi?
Conegui la tècnica quirúrgica mínimament invasiva que permet manternir la flexibilitat i el moviment.