Cirurgia de l’escoliosi

La teràpia coservadora de la escoliosi

El tipus de teràpia (conservadora vs. quirúrgica) es decideix en funció de la magnitud de la deformitat (angle de Cobb) de la columna, la localització de la corba escoliótica en la columna, l’edat del pacient, la seva simptomatologia i la progressió de la escoliosi en el temps.

La teràpia conservadora (no-quirúrgica) se sol recomanar per a pacients menors de 10 anys i amb una edat compresa entre els 10 i els 14 anys amb una escoliosi amb una curvatura (angle de Cobb) entre 20º i 40º. La teràpia conservadora sol consistir en un corsé dissenyat i adaptat per un ortopedista per el tronc del pacient. En els casos en que el creixement del pacient ja està molt avançat o en els que s’objectiva una progressió de la escoliosis tot i la teràpia amb corsé, se sol haver de recórrer a la cirurgia.


Fusió de la columna vertebral

La teràpia quirúrgica clàssica es bassa en la fusió de la columna vertebral. La fusió provoca que la columna quedi rígida , no es pogui doblegar i, una vegada s’ha completat el procés de fusió, el resultat es irreversible.
En els últims 30 anys i fins ara, la teràpia quirúrgica clàssica de les escolisis s’ha realitzat per vía posterior. S’opera per tant a la pacient per l’esquena i es fixa la columna mitjantçant cargols i unes barres de metall. En el seu moment va ser un gran avanç però presenta inconvenients per el pacient, ja que l’objectiu de la cirurgia clàssica es la fusió òssia irreversible de la columna per que s’uneixi tota la columna mitjantçant l’os que provoca la seva total rigidez.

Fusion de la columna vertebralFusion de la columna vertebral

©

Imatge de raigs X d’una escoliosis abans de la cirurgia (imatge esquerra) i després de la cirurgía per vía posterior clàssica amb cargols i barres metàl.liques (imatge dreta).


La columna operada mitjantçant la técnica clàssica queda rígida, no es pot doblegar, el creixement del tronc del pacient es veu limitat durant el creixement i una vegada s’ha completat la fusió, el resultat es irreversible.

columna operada de escoliosiscolumna operada de escoliosis

© Verein Skoliose Schweiz

Comparació de l’esquena d’una pacient amb escoliosi abans de la cirurgia (esquerra) i de l’esquena de la mateixa pacient després de la cirurgía correctora de l’escolisi (dreta). Observeu com després de la cirurgia s´ha corregit la simetria de les espatlles i les escàpules i la cicatriu a la zona mitja de la columna.


A causa de l’accés posterior pel qual s’han de separar tots els músculs de la columna vertebral, el pacient sol perdre bastant sang durant la cirurgia, sol requerir diversos dies d’estada a la Unitat de Cures Intensives (UCI) i no se sol donar l’alta hospitalaria fins els 10 díes posteriors a la cirurgia.


Corrección de l’escoliosis dinàmica i mínimament invasiva (ASC / VBT)

Nueva cirugía minimamente invasiva de corrección de l’escoliosis por via anterior.

En el Morgenstern Institute of Scoliosis oferim una alternativa a la fixació (fusió) clàssica de la columna vertebral amb barres rígides de metall. Recentment s’ha desenvolupat una nova tecnología per el tractament quirúrgic de les escoliosis denominat "correcció de l’escolisi per vía anterior" (anterior scoliosis correction o ASC) o també conegut com "vertebral body tethering" (VBT) (lligar el cossos vertebrals).


Aquesta tècnica utilitza un cordó (un compost plàstic trenat bio-compatible) per unir els cossos vertebrals de la columna. Gràcies a aquesta tècnica es pot prescindir de les barres rígides de metall/titani utilitzades a la cirurgía clàssica, evitant deixar la columna del nen rígida i sense possibilidat de doblegar després de la cirurgia.


Per tant, aquesta innovadora tècnica quirúrgica ASC / VBT permet mantenir la flexibilitat i el moviment de la columna del nen.

Aquesta nova tècnica de correcció per via anterior modula el creixement harmoniós dels cossos vertebrals, de manera que el tronc del pacient es por desenvolupar d’una forma natural i acaba tenin una mida normal per l’edat i crexement. A més, el creixement harmoniós comporta que la corba de la escoliosi fins i tot segueix millorant conforme el creixement del nen avança amb l’edat.


Una altra gran avantatge de la tècnica de la correcció per via anterior ASC / VBT es que és reversibe al NO induir la fusió òssia de la columna vertebral del pacient (la fusió es irreversible). Per tant, si el pacient tingués una evolució desfavorable sempre es pot recórrer a les tècniques quirúrgiques clàssiques sense cap tipus d’inconvenient per el pacient.

Dr. Morgenstern realizando una cirugia ASC : VBT de correcion minimamente invasiva de la escoliosisDr. Morgenstern realizando una cirugia ASC : VBT de correcion minimamente invasiva de la escoliosis

El Dr. Morgenstern realitzant una cirurgia ASC / VBT per un abordatge minimament invasiu.

Aquesta tècnica quirúrgica es realitza mitjançant un abordatge minimament invasiu a la columna vertebral a través de les costelles del pacient (abordatge anterior al tórax o mini-toracotomía) assistida per toracoscopia. El toracoscopi permet obtenir, similar a l’endoscopi de columna, la visualització mitjançant una càmera d’alta definició de la zona anatòmica que s’està operant. La visualització amb imatge d’alta qualitat permet una cirurgia d’alta precisió i amb un risc mínim de lessió per el pacient.

placas rayos x escoliosisplacas rayos x escoliosis

Imatges de plaques de raigs X d’una pacient amb escoliosi lumbo-toràcica amb un angle de 50º pre-operatori (imatge esquerra) comprada amb la imatge post-operatoria després de la cirurgia ASC /VBT amb una corba escoliótica reduïda a 20º (imatge dreta). El creixement de la pacient reduirà amb el temps encara més la petita corba romanent.


A l’ésser un abordatge mínimament invasiu de la cirurgia ASC / VBT, la recuperació del pacient es molt ràpida i l’alta hospitalaria sol ser possible als 4 díes de la cirurgia (excepte complicacions) i NO sol requerir teràpia a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Les incisions quirúrgiques són petites, el que permet una recuperació ràpida del pacient amb molt poc dolor a la fase postoperatoria.

En el Morgenstern Institute of Scoliosis som un equip de cirurgians alemanys molt familiaritzats amb l’abordatge anterior ja que és un abordatge clàssic de l’escola quirurgica alemanya i hem estat formats a EE.UU i Alemanya per l’aplicació d’aquesta innovadora técnica de correcció d’escoliosi per via anterior.