Els errors d'identificació tenen lloc en qualsevol punt del procés assistencial als pacients, incloent l’ingrés (en el registre, en la programació,...), l’estada a l’hospital (en les proves diagnòstiques, relacionat amb els tractaments, amb els documents d’alta o trasllats, etc.), i fins i tot, un cop el pacient surt del circuit del centre (derivacions, prescripció, etc.)

Per tal de minimitzar aquest risc cal que TOTS els professionals apliquin la IDENTIFICACIÓ ACTIVA: procés mitjançant el qual el professional sanitari assegura de manera activa la identitat del pacient, demanant-li les dades identificadores, concretament: nom i cognoms i data de naixement

¿Com es realitza la Identificació activa?

 • Es demanarà al pacient el seu nom, cognoms i data de naixement
 • Es comprovarà, que les dades que apareixen en la polsera identificativa concorden totalment amb els comunicats pel pacient, i amb les dades identificatives que apareixen a la historia clínica del pacient, sol·licitud de prova, etc...

¿Qui ha de realitzar la identificació activa?

Tots els professionals sanitaris i no sanitaris que estiguin en contacte en algun moment amb el pacient o el seu procés assistencial.

¿Quan s’ha de realitzar? Abans de:

 • Administració de medicació, especialment aquella d’alt risc.
 • Realització d’un procediment diagnòstic o terapèutic, especialment aquells invasius. Entre ells:
  • Transfusió de sang i hemoderivats
  • Proves radiològiques
  • Extraccions de sang
  • Presa de qualsevol tipus de mostra per a procediments diagnòstics, la qual s’ha d’identificar en el mateix moment de la seva obtenció
  • Realització d’intervenció quirúrgica.
 • Confirmació d’un èxitus.
 • Transferència o trasllat d’un pacient a un altre servei de l'hospital o de centre: si un pacient ha de ser traslladat a un altre servei, la verificació s’ha de fer abans de la sortida i ser confirmada per un membre del personal responsable de l’atenció del pacient. El servei que rep al pacient també ha de verificar la identitat.
 • Verificació de mare en procés perinatal.

¿Quines situacions afavoreixen els errors en la identificació dels pacients?

 • Utilitzar el número d’habitació per identificar un pacient (pot haver-hi hagut un trasllat).
 • Preguntar al pacient si ell és un pacient determinat (indicant nom i cognoms), en lloc que sigui ell qui s’identifiqui.
 • Quan dos pacients tenen el mateix nom i cognom/s (es pot seleccionar la història clínica equivocada).
 • Administrar medicaments sense haver confirmat prèviament la identitat del pacient.

TAblaregistreTAblaregistre

Per a mes informació es pot consultar el procediment del centre Identificación de pacientes [TEK3.7/IT3] (ORGZ/73)

Comissió de Seguretat del Pacient – Nucli de Seguretat