Nacimiento registro civil Teknon 4Nacimiento registro civil Teknon 4

Inscripció de naixement al Registre Civil des de Centre Mèdic Teknon

Des del Centre Mèdic Teknon posem a disposició dels nostres pacients el servei de comunicació electrònica gratuïta del naixement dels fills/es al Registre Civil.

Hi haurà un termini màxim de 72 hores naturals des del naixement perquè els progenitors puguin fer la inscripció del naixement des de l'hospital. Passat aquest termini hauran de personar-se directament al Registre Civil per poder fer la inscripció en un termini màxim de 30 dies naturals. Si no volen registrar-ho a Barcelona, hauran de demanar cita al Jutjat de Pau corresponent.

S'haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a través d'un codi QR que es facilitarà als pares juntament amb la documentació necessària per fer aquest tràmit. Sense la cita corresponent NO s'atendrà cap petició. Els registres es fan els dilluns, dimecres i divendres (festius no inclosos). Si la mare té l'alta hospitalària, els dos progenitors hauran d'acudir a realitzar el registre en cas de no estar casats i/o ser el primer fill.

A més, disposaran del servei "Baby Planer" de www.tramitesnacimientobarcelona.com que informarà i orientarà de forma gratuïta els progenitors de la resta de tràmits que hauran de gestionar per l'arribada del nadó, així mateix, podran contractar si ho desitgen el servei de gestoria i despreocupar-se dels tràmits esmentats.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  • Part mèdic del naixement (Full groc), l'han d'aportar emplenat i signat per tots dos progenitors a la part destinada a això (signatura del declarant). És indispensable que el dia de la cita ja estigui emplenat amb totes les dades i signat per tots dos progenitors.
  • DNI dels progenitors si són espanyols.
  • NIE amb foto o PASSAPORT original dels pares si són estrangers.
  • Llibre de família o document que acrediti el matrimoni degudament legalitzat.
  • Llibre de família o Literal de Naixement si tenen fills anteriors.

L'HOSPITAL NO POT COMUNICAR EL NAIXEMENT AL REGISTRE CIVIL

  • Progenitors que la nacionalitat dels quals sigui diferent entre si (ex. Pare veneçolà i Mare colombiana) i cap dels dos sigui espanyol.
  • En cas que l'estat civil de la MARE sigui separada, divorciada o vídua.
  • En el cas de DUES MARES sense matrimoni.
  • En cas de cognom amb declinació i un progenitor espanyol.
  • Si un dels dos progenitors es menor d'edat.

Si la família opta per fer la inscripció directament al Registre Civil, podran acudir al Registre Civil de Barcelona o al Jyjat de Pau de la seva localitat, sempre que ambdós progenitors estiguin empadronats al mateix municipi. Per això tindran un termini de 30 dies naturals des del part i hauran d'aportar la documentació especificada anteriorment, a més de portar segellada pel departament d'Admissions el full blanc de "No inscripció des de l'hospital".

El Centre Mèdic TEKNON remetrà telemàticament el "Formulari" oficial de la declaració de naixement al Registre Civil. El Registre Civil enviarà als progenitors per via electrònica (E-mail) un certificat literal de naixement amb què podran efectuar tota mena de tràmits administratius.

No obstant això, davant de qualsevol supòsit que impedeixi la tramitació electrònica, els progenitors seran convenientment informats de la necessitat de personar-se al REGISTRE CIVIL per formalitzar la inscripció del naixement. La tasca que ofereix l'hospital és comunicar telemàticament les dades del naixement al Registre Civil dins de les 72h, qualsevol altre supòsit l'hauran de resoldre directament amb el Registre Civil, ja que, un cop enviada la declaració del naixement des de l'hospital, no es podrà tramitar cap reificació o modificació.