Què és la UMCSS?

La Unitat de Medicina i Cirurgia Sense Sang, una necessitat actual

Actualment cada vegada és més gran la demanda social i la necessitat de preservar la sang, la qual cosa constitueix un objectiu prioritari per diferents motius:

 • La sang és un bé escàs.
 • Les transfusions de sang no estan exemptes de riscos.
 • L’augment de la demanda.
 • El cost econòmic.

D’aquesta manera, la Unitat de Medicina i Cirurgia Sense Sang de Centro Médico Teknon respon a aquesta necessitat oferint als seus pacients un tractament apropiat mitjançant la utilització de l’última tecnologia i la protocol·lització dels processos clínics.

Així mateix, els tractaments medicoquirúrgics sense l’ús de sang ofereixen beneficis mèdics al pacient com ara:

 • Reducció de les possibles complicacions intrahospitalàries.
 • Menys temps d’hospitalització.
 • Recuperació més ràpida.

A qui va dirigida la Unitat de Medicina i Cirurgia Sense Sang?

La Unitat de Medicina i Cirurgia Sense Sang (UMCSS) està dirigida a aquells pacients que:

 • Expressin la voluntat de minimitzar l’ús d’hemoderivats. Habitualment són pacients que estan d’acord a evitar les transfusions i entren al programa de preparació preoperatòria, encara que arribat un moment de criticitat podrien acceptar una transfusió.
 • Exposen un rebuig a l’ús de transfusions de sang per motius personals o per motius mèdics en els quals no és factible o és contraindicada una transfusió (motius immunològics, pluripatologies, religiosos, etc.).

Els pacients de la Unitat solen defensar una gestió adequada de la sang i coneixen els processos que requerien una transfusió amb anterioritat. Gràcies als últims avenços tècnics, l’equipament actual i l’experiència dels professionals mèdics, els tractaments medicoquirúrgics són més segurs, impliquen menys pèrdues de sang i es poden duu a terme sense necessitat de transfusió.

Al Centro Médico Teknon personalitzem l’assistència segons les necessitats exposades per a cada pacient, analitzem cada cas de forma individual per oferir el millor tractament i fem un seguiment individualitzat.

Com treballa la UMCSS?

La Unitat de Medicina i Cirurgia Sense Sang està formada per un equip multidisciplinari que compta amb professionals altament especialitzats i experts en l’ús de tècniques sense sang. Així mateix, la Unitat disposa de diferents coordinadors, la funció dels quals és abastar la difusió, la gestió i la integració de la Unitat com a suport a tots els facultatius del campus i els pacients de la Unitat:

 • Nova àrea mèdica de la Unitat de Medicina i Cirurgia Sense Sang liderada pel Servei d'anestèsia (Dr. Rodiera - Dr. Tresandi)
 • Unitat de medicina interna (Dra. Juan - Dr. Miquel)
 • Unitat de cures intensives (Dr. Martínez, Dr.Ruíz, Dra. Claramunt, Dr. Glemón)

El protocol d’actuació de la Unitat està consensuat amb els especialistes associats, així com amb els diferents serveis que ofereix el Centro Médico Teknon, ja siguin mèdics (servei de diagnòstics, medicina interna, quiròfans, anestèsia, urgències, UCI-UC, etc.) o assistencials (infermeria, qualitat i admissions, entre d’altres).

Quins són els objectius de la unitat?

L’objectiu primordial de la Unitat se centra en l’atenció assistencial dels nostres pacients, que consisteix a garantir:

 • Optimització de l’hematopoesi (fabricació de glòbuls vermells).
 • Minimització de les pèrdues de sang i de la sagnia.
 • Control i optimització de la tolerància a l’anèmia.

Amb aquests tres pilars, la Unitat prioritza l’anticipació, la preparació i la detecció de possibles signes d’alerta per oferir el millor tractament possible. Per això treballa conjuntament amb un equip multidisciplinari que es manté en contacte a tot moment.

Avançar-se a possibles problemes o riscos i minimitzar-los és una de les claus de la Unitat; alhora, permet facilitar la planificació de la cirurgia, l’utillatge o equipament intra i postoperatori necessari, els fàrmacs hemostàtics i/ o hematopoètics. Aquest factor permetrà:

 • Planificar el procés.
 • Optimitzar l’hemoglobina del pacient.
 • Prevenir possibles complicacions.
 • Consensuar amb el pacient la presa de decisions.

Què és el consentiment informat?

El consentiment informat permet garantir el dret a l’assistència sanitària dels pacients que rebutgen l’administració de sang i derivats en un tractament medicoquirúrgic. És un acte mèdic que afavoreix la relació entre metge i pacient, en la qual l’especialista garanteix al pacient la informació necessària perquè de manera autònoma pugui prendre la seva decisió, que queda plasmada al document de consentiment informat.

Al document s’indiquen els riscos que pot comportar el procediment sense transfusió de sang, així com les alternatives que existeixen a la sang i hemoderivats. El consentiment incorpora, a més, informació sobre les mesures mèdiques, tecnològiques i farmacològiques de les quals disposa el Centre Mèdic Teknon.

El consentiment informat en els menors d’edat

El Centro Médico Teknon garanteix l’ús d’alternatives a la transfusió de sang a tots els seus pacients, independentment de l’edat.

En cas que la situació del menor es trobés compromesa, exposat a un risc vital real, els pares serien informats i s’aplicaria la legislació vigent, de manera que es duria a terme el tractament pertinent segons el facultatiu, que anteposa el dret a la vida del menor al principi d’autonomia dels pares (dret a la llibertat).

En el cas de menors entre 12 i 16 anys, la legislació permet escoltar l’opinió i les decisions personals del menor i tenir-les en compte sempre que sigui possible.

En aquests supòsits, el Centro Mèdico Teknon esgotarà prèviament totes les alternatives possibles existents i, si cal, sotmetrà el cas a un comitè d’experts per oferir la millor solució a aquesta situació.

En el cas de menors no incapaços ni incapacitats, però emancipats o amb 16 anys complerts, serà el menor qui decideixi i prengui les seves decisions, i signi el consentiment informat específic de la Unitat per al pacient adult.