Renal i vesical

Tècnica ultrasonogràfica no invasiva que permet valorar la mida, la morfologia i la situació dels ronyons i la bufeta urinària. Exploració selectiva per a control evolutiu d'hidronefrosi, estudi del ronyó que no funciona per urografia, avaluació de masses, abscessos, megaurèters i altres patologies.