En què consisteix?

La teràpia es fa en tres frases o períodes:

  • Aplicació de la substància en forma de crema

La substància sensibilitzant s'aplica en forma de crema sobre la lesió a tractar, prèviament preparada per afavorir-ne l'absorció. Abans d'aplicar la crema, el dermatòleg responsable elimina les capes superficials de la pell. Un cop posada la crema sobre la zona, es cobreix amb un apòsit especial que eviti l'evaporació i en faciliti la penetració alhora que la protegeixi del contacte de la llum solar.

Aquesta fase no és dolorosa en absolut i no necessita anestèsia. L'aplicació de la crema només pot representar una lleugera sensació de picor que desapareix al cap d'uns minuts.

Lesión de carcinoma superficial en la piernaLesión de carcinoma superficial a la cama Aplicación de la crema en el carcinomaAplicació de la crema Oclusión del carcinomaOclusió per incrementar-ne la penetració
  • Temps d'espera

Es deixa un període de temps sota oclusió, que es coneix com a període d'incubació. Normalment és d'unes tres hores. Durant aquest temps el pacient pot fer vida normal, llevat de l'exposició directa al sol de la zona a tractar. Per aquest motiu es protegeix amb apòsits adequats que impedeixen el pas de la llum. Un cop la substància s'ha fixat als teixits, emet una fluorescència de color vermell corall sota la llum de Wood (llum negra). Aquest signe ens indica la densitat i l'extensió de la seva penetració.

Fluorescencia rojo coral en el carcinoma superficial
Fluorescència vermell corall en la mateixa lesió anterior

  • Il·luminació (la teràpia pròpiament dita)

El següent pas és la il·luminació per obtenir la destrucció selectiva de les cèl·lules carregades de la substància sensible a la llum. Les cèl·lules del voltant (impenetrables a la crema) no es destrueixen encara que s'il·luminin durant el mateix temps i la mateixa intensitat.

Les fonts de llum emprades poden variar (làser, xenó, incandescent, LED) però han d'oscil·lar entre els 410 nm (on l'absorció és màxima) i els 630 nm (màxima penetració) i la dosi total emesa s'hauria de situar entre els 37 i els 150 J/cm2. En el cas que ens ocupa, el tractament de lesions precanceroses o canceroses cutànies, emprem rutinàriament la llum vermella que ofereix longituds d'ona sobre els 630 nm ja que la prioritat és la profunditat en la penetració.

El temps d'il·luminació és aproximadament d'uns 10 minuts en total. El temps consumit pot ser una mica més gran, en alguns casos, ja que es pot aplicar la llum de manera no contínua (fent parades) fins a completar la dosi eficaç requerida.

Aquesta fase pot provocar sensació de cremor, dolor coent que pot ser intens a zones extenses i que pot requerir d'anestèsia local. Habitualment, la captació i l'extensió, així com el tipus de pell ens indiquen la possibilitat de dolor a la il·luminació. En aquests casos, el dermatòleg aplica l'anestèsia abans de l'inici de la sessió. No obstant això, a la gran majoria de lesions no fa falta cap tipus d'anestèsia.

Es necessiten normalment dues sessions separades unes setmanes per assegurar millor els resultats. Encara que, com que únicament es destrueixen els teixits danyats, es pot repetir el tractament les vegades que calgui sense alterar els teixits sans.

Avenços recents permetran reduir els temps d'espera amb la qual cosa s'agilitarà el tractament en el seu conjunt.

Iluminación de una pierna con lámpara de LEDll·luminació d'una cama amb un llum de LED
Durante la terapia fotodinámicaDurant la il·luminació es protegeix
la visió amb ulleres especials