Altres procediments

Cirurgia de la fossa lumbar

La localització profunda del ronyó dins la fossa lumbar, per sota de las darreres costelles, fa que tots els abordatges tradicionals precisin incisions molt grans per a un bon accés. Aquí els avantatges de la laparoscòpia són encara més inqüestionables, fet que planteja si aquest tipus d'abordatge hauria de ser no una opció sinó la indicació primera de tota la cirurgia renal. Això ja està establert així per a la glàndula suprarenal, situada al pol superior dels ronyons, amb l'avantatge de la seva mida petita que permet la seva extracció mitjançant els trocars mateixos sense necessitat d'ampliar cap ferida.

Suprarenalectomia

La cirurgia de la glàndula suprarenal (suprarenalecto-mia), localitzada en el pol superior de cada ronyó és, juntament amb la cirurgia de la vesícula biliar, una de les localitzacions on l'abordatge laparoscòpic està acceptat com a superior de forma generalitzada. La seva localització profunda associada amb la petita mida habitual fa que l'abordatge laparoscòpic suposi un gran avantatge de cara a la recuperació postquirúrgica, ja que no queda cap ferida aparent fora dels trocars.

Pieloplàstia

La cirurgia de la síndrome de la unió pielouretral (pieloplàstia) presenta els mateixos inconvenients que la renal, ja que obliga tradicionalment a una incisió lumbar. L'abordatge laparoscòpic permet una dissecció precisa de l'urèter i de la pelvis renal per realitzar una reconstrucció completa amb resecció del fragment estenòtic equivalent al millor tractament sense els seus inconvenients.

Cistectomia radical

L'extirpació de la bufeta (cistectomia) en els casos de tumoracions vesicals que ho precisin es pot realitzar per laparoscòpia. Es tracta d'una cirurgia de gran complexitat i no es pot indicar generalitzadament. Només la realitzen cirurgians amb àmplia experiència en laparoscòpia.

Els principals avantatges d'aquesta tècnica són la disminució del sagnat i el menor temps d'ili paralític (dies que triga a reprendre's el trànsit intestinal). Precisa d'una laparotomia per a l'extracció de la peça quirúrgica de gran mida i per realitzar la derivació urinària pertinent.