Em quedaran cicatrius després d’una intervenció de pit?

Hi ha diferents tipus d’intervencions de pit i, segons el que es desitgi corregir i de la tècnica que s’utilitzi, canviarà la cicatrització. En l’augment mamari, intervenció més freqüent, les cicatrius són mínimes perquè la cirurgia consisteix a col·locar, únicament, una pròtesi a l’interior de l’organisme. Les incisions al solc submamari, les incisions periareolars, al voltant de l’arèola, o bé per via axil·lar, permeten amagar les cicatrius perquè no siguin perceptibles després de l’operació. La reducció mamària, per a aquelles dones amb excés de pit, implica una elevació mamària perquè les mames molt voluminoses també solen estar caigudes. En aquesta intervenció, la cicatriu pot ser més visible. En tot tipus d’intervencions de cirurgia estètica s’han de complir una sèrie de principis, com amagar al màxim les cicatrius que, en el cas de la mama, serà mitjançant incisions submamàries per sota del pit. Un altre principi és l’ús de sutures sofisticades mitjançant tècniques específiques que permeten que les cicatrius siguin de la màxima qualitat possible. A més, quan es retiren els punts, és recomanable que la pacient segueixi un tractament específic amb pegats de silicona i oli de rosa mosqueta per dissimular encara més la cicatriu. Finalment, a les reconstruccions mamàries després d’un càncer, hi haurà més o menys cicatrització segons la complexitat de la reconstrucció. Quan una mama és reconstruïda després d’un càncer, habitualment no s’opera només la mama que ha estat intervinguda, sinó que s’ha d’operar, també, la mama contralateral sana per igualar-les al màxim. En aquest tipus de cirurgia també s’hauran d’aplicar els principis explicats anteriorment.