cabecera especialidadcabecera especialidad
Hemodinámica y Cardiología IntervencionistaHemodinámica y Cardiología Intervencionista

Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista

Estudi anatòmic i funcional del cor

L'Hemodinàmica i la Cardiologia Intervencionista permeten l'estudi anatòmic i funcional del cor mitjançant la introducció de catèters en el cos per conèixer l'estat de les artèries coronàries. També aporta informació sobre les vàlvules i permet detectar malformacions del cor. Així mateix, possibilita la col·locació de dispositius intracoronaris i la realització de valvuloplàsties per a la resolució de problemes coronaris i valvulars, respectivament.

Concretament, el cateterisme cardíac permet diagnosticar amb precisió la malaltia de les artèries del cor. Determina les obstruccions significatives o completes, i serveix per determinar l'extensió i la gravetat de la malaltia. D'aquesta manera, la informació que aporta aquesta prova és fonamental per comprendre la importància de la malaltia del cor i permet decidir el tractament més adequat per al problema concret de cada pacient.

L'aparició de nous dispositius, en especial l'stent coronari (l'stent és una malla metàl·lica que va col·locada sobre un baló, i que s'introdueix a l'artèria del cor a través d'un catèter semblant al que s'utilitza per al cateterisme diagnòstic), permeten tractar, quan és possible, molts pacients d'una manera també eficaç, però menys agressiva i molt més còmode que la cirurgia cardíaca de Bypass.