Funiculocentesi

Punció i extracció de sang del cordó umbilical per valorar possibles infeccions i altres patologies.