"Bonys"

Tècnica ultrasonogràfica no invasiva que permet examinar qualsevol part de l'anatomia per a la valoració i caracterització de nòduls o tumoracions palpables situades a la pell, al teixit cel·lular subcutani o musculatura.