Paret abdominal

Tècnica ultrasonogràfica no invasiva que permet examinar la paret abdominal anterior, fonamentalment per valorar possibles hèrnies.