Abdominal

Tècnica ultrasonogràfica no invasiva que permet estudiar tots els òrgans abdominal com l'apèndix cecal, el fetge, la vesícula biliar, la melsa, el pàncrees, els intestins i els ronyons, permetent diagnosticar un ventall ampli de patologies, com per exemple: apendicitis aguda, abscessos, traumatismes, tumoracions, etc.