RM espectroscòpia cerebral

Prova diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica del cervell mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (com un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. Posteriorment es realitza una mesura qualitativa i quantitativa de diversos metabòlits (substàncies) que permetran caracteritzar les lesions. Indicacions: tumors, trastorns metabòlics, infeccions, epilèpsia.