Colonoscòpia virtual

Colonoscopia virtual_1Colonoscopia virtual_1Colonoscopia virtual_2Colonoscopia virtual_2La colonoscòpia virtual és una tècnica no invasiva que permet la visualització tridimensional i bidimensional de l'intestí gros o del còlon mitjançant la presa seqüencial d'imatges captades amb TC Multidetector d'última generació. La qualitat de les imatges permet la navegació virtual per l'interior del recte i del còlon gràcies al processament en estacions de treball especialitzades. La preparació de la prova consisteix en realitzar una dieta baixa en fibra tres dies abans de la prova (per netejar el còlon i el recte) i de la ingesta de contrast oral iodat el dia abans de la prova (per marcar les femtes i poder distingir-les correctament de les possibles lesions colòniques). A diferència de la fibrocolonoscòpia, no requereix sedació ni solucions evacuants. La prova es realitza a la sala del TC, on, a través d'un petit tub flexible, s'insufla aire per distendre el còlon.