Potencials evocats auditius d’estat estable

Potenciales evocados auditivos de estado establePotenciales evocados auditivos de estado estable

Cada vegada és major la consciència per part dels pediatres otorinolaringòlegs infantils, logopedes i psicòlegs de la necessitat de realitzar un diagnòstic precoç de la sordesa. Els seus enormes beneficis comporten que es desenvolupin programes de cribratge en les diferents maternitats.

Per això el Centre Coromina al Centre Mèdic Teknon de Barcelona va crear la Unitat d’Audiologia Infantil, coordinada pel Dr. Carles Costa, audiòleg infantil. Aquesta Unitat desenvolupa el programa de screening neonatal des de fa anys.

En tots aquells casos en què el nen no superi un screening auditiu, o en aquells en què se sospiti una hipoacusia, hem de poder oferir tots els mitjans diagnòstics possibles, per arribar a determinar el GRAU I TIPUS de pèrdua auditiva que presenti, de la manera més precisa i objectiva possible. A més no hem de demorar l’estudi audiològic, ja que un nen amb pèrdua auditiva ha de començar la rehabilitació logopèdica i l’adaptació de les pròtesis auditives com a molt als 6 mesos d’edat.

Tots coneixem les limitacions dels PEATC (Potencials Auditius de Tronc Cerebral) per determinar la sensibilitat auditiva en nens, ja que només ens aporten informació sobre els sorolls aguts (de 2000 a 4000 Hz). No precisant com està l’audició en la resta de les freqüències o sorolls, que, d’altra banda, són les més importants.

La Unitat d’Audiologia, seguint amb el seu interès per a la correcta integració social de l’infant amb dèficit auditiu, va incorporar la tècnica dels Potencials d’estat estable (PEAee) per al diagnòstic audiològic, des de l’any 2004.

Els PEAee són una tècnica electrofisiològica de recent implantació que ens permet establir el llindar auditiu de forma objectiva i específica en totes les freqüències de l’audiograma. És a dir podem establir una audiometria de manera fiable, en tot el marge freqüencial de l’audició, no només en els aguts.

Aquesta tècnica s’utilitza en aquells casos en què no és possible realitzar una audiometria fiable, donada l’edat o patologia de l’infant (nens de tres mesos fins als 4-5 anys).

La Unitat de Audiologia Infantil posa a la seva disposició tota la seva experiència, per poder arribar a un diagnòstic fiable, objectiu i precís dels dèficits auditius, única eina vàlida per poder començar a la rehabilitació de l’infant hipoacúsic.

Realitzem estudis audiològics complets en els nens amb sospita d’hipoacúsia, basats en les:

  • Otoemissions acústiques
  • Potencials Evocats Auditius de Tronc Cerebral (PEATC)
  • Potencials d’Estat Estable (PEAee)
  • Audiometria Infantil (Audiometria Infantil i Test de Suzuky)

PEAeePEAee PEAeePEAee


Exemple d’uns PEAee en un nen amb Hipoacúsia Neurosensorial Severa; veiem la corba audiomètrica en totes les seves freqüències de 250 Hz a 4000 Hz. La informació que ens aporta aquesta exploració ens permetrà adaptar els audiòfons de manera eficaç, per obtenir-ne un màxim rendiment.


PEATCPEATC PEATCPEATC

Mentre que els PEATC del mateix nen només ens aporta informació del llindar auditiu entre els 2000-4000 Hz., Sense especificar com estan la resta de les freqüències. La informació només és parcial, a diferència dels PEAee.