B

Basocel·lular: tumor maligne cutani més freqüent.

Berruga: prominència o relleu que apareix sobre la nostra pell.

Botox: nom comercial de la toxina botulínica tipus A.