Pruebas y ServiciosPruebas y Servicios
Pruebas diagnosticasPruebas diagnosticas

Proves i Serveis

Proves funcionals respiratòries:

Les proves de funció pulmonar completes són un grup de proves entre les quals s'inclouen l'espirometria basal, l'espirometria post broncodilatador, les proves de capacitat de difusió (conegudes com a DLCO), els volums pulmonars i la ventilació voluntària màxima (MVV). Aquestes proves s'utilitzen per a la detecció, caracterització i quantificació de la gravetat de les malalties pulmonars.

Estudi Poligràfic del Son al Domicili o al Centre

La poligrafia respiratòria nocturna, és una tècnica que es realitza al seu domicili o al Centre, sent un mètode usat per a l'estudi del ronc i de l'apnea-hipopnea obstrutiva del son.

Titulació CPAP

Mitjançant l'ús d'un AutoCPAP almenys durant 3 nits al vostre domicili es determinarà la pressió que corregeix les apnees-hipopnees i poder programar posteriorment equip CPAP.

Pulsioximetria:

La pulsioximetria és una prova en què s'usa un dispositiu anomenat oxímetre de pols o pulsioxímetre. És una forma ràpida i indolora sense cap risc conegut per conèixer el nivell d'oxigen a la sang. És un mètode no invasiu, que permet determinar el percentatge de saturació d'oxigen de l'hemoglobina a la sang amb ajuda de mètodes fotoelèctrics. Per fer aquesta tècnica, es col·loca el pulsioxímetre, en una part del cos que sigui relativament translúcida i tingui un bon flux sanguini, per exemple els dits de la mà o del peu o el lòbul de l'orella. El pulsioxímetre emet llums amb longituds d'ona, vermella i infraroja que passen seqüencialment des d'un emissor fins a un fotodetector a través del pacient i se n'obté la mesura.

Test de la marxa (caminata 6 minuts)

La prova de la marxa de 6 minuts PM6M és una prova desforç cardiorespiratòria consistent a mesurar la distància màxima que pot recórrer una persona durant 6 minuts.
Per què serveix
  • La prova ajuda a establir-ne el pronòstic, a avaluar l'evolució i la resposta als tractaments de les malalties respiratòries.
  • Avaluar la necessitat i l'efecte de determinats tractaments. Cal, per exemple, per determinar l'ús d'Oxigen.
Preparació:
  • No en dejú
  • Roba i calçat còmodes
  • No fumeu en les hores prèvies abans de la prova.

Videobroncoscòpia

És un procediment que consisteix a visualitzar les vies aèries (laringe, tràquea i bronquis més grans) i així poder diagnosticar malalties pulmonars a través de la recollida de secrecions respiratòries i teixit pulmonar.
És una eina indispensable en el diagnòstic i tractament de les malalties respiratòries. Gràcies a la informació que aporta la seva pràctica, es pot planificar de manera adequada el tractament específic aconseguint una personalització de la teràpia i triant la més adequada per a cada pacient.

Indicacions:

1. Estudi de malalties infeccioses d'origen viral, bacterià, micòtic o per tuberculosi.
2. Estudi de masses i nòduls pulmonars.
3. Pneumopaties intersticials (AAE, Fibrosi Pulmonar, NINE, etc.)
4. Terapèutic per a drenatge de secrecions i permeabilització de la via aèria a Atelectasias.
5. Terapèutic per a Hemoptisis (expectoració amb sang) així com per identificar el focus de sagnat actiu.

Tècniques:

1. Broncoaspirat per a estudi microbiològic i citològic.
2. Rentat Bronquioalveolar per a estudi microbiològic, citològic i de poblacions limfocitàries.
3. Biòpsia bronquial.
4. Biòpsia de lesions endobronquials.
5. Biòpsia transbronquial per a estudi del teixit pulmonar en els casos de pneumopaties intersticials i masses pulmonars.
6. Raspallat Bronquial per a estudi citològic.
7. Aspiració de secrecions per a pacients amb bronquiectàsies i atelectàsies.
8. Control del Sagnat en Casos d'Hemoptisi.
9. Intubació complicada guiada per Broncoscopi.