Virus del Papil·loma Humà

Virus del Papiloma Humano

Entre totes les malalties de transmissió sexual, el virus del papil•loma humà és la més freqüent en el món.

Les infeccions per aquests virus poden produir símptomes cutanis com les berrugues genitals o no generar cap símptoma però persistir durant anys en les zones genitals tenint una relació demostrada amb l'aparició de càncer de coll d'úter (cèrvix) i altres tipus de càncers genitals en la dona. La persistència d'aquest virus durant més de 10 anys és un factor necessari, tot i que no l'únic, per al desenvolupament de càncer de cèrvix.

A Europa el càncer de coll d'úter és una de les causes més comunes de mort per càncer entre dones joves de 15-44 anys, després del càncer de mama. Tot i que la majoria d'aquests tipus de càncer es desenvolupen en l'edat adulta, el contagi pel virus es produeix ja a l'inici de les relacions sexuals, durant l'adolescència i la joventut. La transmissió del virus es produeix de forma directa per contacte "pell a pell", i no és necessari que existeixi una relació completa. Els homes actuen com a portadors.

Tenint en compte que l'edat d'inici de les relacions sexuals cada cop és més precoç i la diversitat de parelles és comú, es considera que la majoria dels joves (homes i dones) de 25 anys tenen o han tingut el virus a la seva zona genital.