En una parella estable, també existeix risc de contagi?

Tot i que el risc es minimitza, tenir una parella estable no eximeix totalment de la possibilitat de contagi, tot i que és evident que en augmentar el nombre de parelles, el risc augmenta progressivament. També augmenta la possibilitat de contagi si es tenen relaciones amb homes i joves que tenen o han tingut múltiples parelles sexuals o amb els que han tingut contacte amb el món de la prostitució.