Tractament càncer de mama

El tractament del càncer de mama depèn, entre altres variables, de la mida, localització del tumor, i extensió o estadi de la malaltia en el moment del seu diagnòstic. En la majoria dels casos sol realitzar-se l'anomenada teràpia trimodal: cirurgia, quimioteràpia o hormonoteràpia i radioteràpia. La seqüència habitual és fer en primer lloc la cirurgia, seguida d'un tractament de quimioteràpia, quan cal, i de radioteràpia. En alguns casos (tumors grans amb l'objectiu de facilitar una cirurgia conservadora posterior, o en casos amb afectació dels ganglis axil·lars inicial), s'anticipa la quimioteràpia a la cirurgia.

Un cop extirpat el tumor, la seva anàlisi anatomopatològica de (mida, subtipus cel·lular, etc.), i les seves característiques biològiques (grau de malignitat, sensibilitat o no a estímuls hormonals, etc.) determinen el risc de recaigudes locoregional i/o a distància, i la necessitat d'administrar un tractament postquirúrgic per minimitzar-lo. El desenvolupament al llarg dels darrers anys de diferents plataformes genòmiques ha permès la selecció d'aquelles malaltes en què és imprescindible l'administració de quimioteràpia, evitant així la seva administració malaltes en què no és necessari.