Angiografia

Tècnica de diagnòstic que permet l'estudi del sistema vascular

L'Angiografia és una tècnica de diagnòstic que permet l'estudi del sistema vascular: artèries (arteriografia) i venes (flebografia). L'angiografia pot ser invasiva (s'injecta un contrast radiològic a través d'un catèter allotjat a l'interior de l'artèria o la vena i, posteriorment, s'adquireixen radiografies) i no invasiva (angiografia mitjançant TC o Rm, s'aconsegueix contrastar les artèries mitjançant la injecció endovenosa de contrast, sense necessitat de col·locar catèters). Les imatges que s'obtenen proporcionen un mapa detallat del sistema vascular en estudi (ex: artèries coronàries, artèries cerebrals i del coll, artèria aorta, artèries d'extremitats inferiors, etc.) i la seva possible patologia.

A més a més d'una tècnica diagnòstica, l'angiografia pot ser un procediment intervencionista terapèutic: un cop diagnosticada la patologia vascular, aquesta es pot reparar mitjançat la col·locació d'endopròtesis (stents), balons inflables intraarterials (angioplàsties), tot plegat sense necessitat de cirurgia.

Coronariografia (cateterisme esquerre)

Procediment diagnòstic invasiu percutani a través del qual es valoren les artèries coronàries (morfologia, presència o no d’estenosi, grau de severitat de les artèries, etc.).

Es tracta d’una tècnica que comporta molt poc risc per al pacient i provoca escasses molèsties. Els beneficis derivats de la informació que proporciona la tècnica són molt elevats.

Els resultats obtinguts mitjançant la coronariografia són claus a l’hora de decidir el tractament adequat per als pacients amb angina de pit.

Com es realitza la coronariografia:

 • Es desinfecta la pell de la zona engonal o del braç.
 • S’aplica anestèsia local en aquesta zona per introduir els catèters al torrent sanguini.
 • Els catèters avancen a través d’una artèria o una vena fins al cor. Aquest avançament es visualitza mitjançant un control radiològic.
 • Els catèters arriben a l’origen de les dues artèries coronàries i, en aquest moment, s’injecta un contrast radiològic que "omple" les artèries i permet l’obtenció d’un mapa d’aquestes.
 • S’obtenen múltiples imatges radiològiques en diferents projeccions i es grava el resultat en un vídeo per analitzar-lo.
 • El pacient pot notar calor per la injecció del contrast de forma passatgera. En alguns casos apareixen molèsties a la zona de la punció o un petit hematoma que es reabsorbeix espontàniament. Estranyament es produeixen arítmies, hemorràgies o angina de pit.
Angio 1Angio 1 Coronariografía_2Coronariografía_2
Visualització de l’artèria coronària esquerra en projecció obliqua anterior dreta 25º Visualització de l’artèria coronària dreta en projecció obliqua anterior esquerra 45º

Cateterisme dret (estudi hemodinàmic)

És un procediment diagnòstic invasiu percutani que proporciona una sèrie de dades impossibles d’obtenir mitjançant altres proves diagnòstiques.

 • Mesures directes de la pressió en les diferents cavitats del cor
 • Mesurar la quantitat de sang que bombeja
 • Veure com flueix la sang per les cavitats cardíaques

Es tracta d’una tècnica que comporta molt poc risc per al pacient i que provoca escasses molèsties. Els beneficis derivats de la informació que proporciona la tècnica són molt elevats.

Com es realitza l’estudi hemodinàmic:

 • Es desinfecta la pell de la zona engonal o del braç.
 • S’aplica anestèsia local en aquesta zona per introduir els catèters al torrent sanguini.
 • Els catèters avancen a través d’una artèria o una vena fins al cor. Aquest avançament es visualitza mitjançant un control radiològic.
 • Es mesura la pressió a les cavitats cardíaques.
 • S’injecta un contrast radiològic en el ventricle esquerre que "omple" les cavitats, i es grava en vídeo el procés per analitzar-lo.
 • El pacient pot notar calor per la injecció del contrast de forma passatgera. En alguns casos apareixen molèsties a la zona de la punció o un petit hematoma que es reabsorbeix espontàniament. Estranyament es produeixen arítmies, hemorràgies o angina de pit.

Estudi electrofisiològic

Serveix per diagnosticar els diferents tipus d’arítmies de manera precisa. També ajuda a orientar sobre el seu tractament.

En què consisteix l’Estudi Electrofisològic

El cor és un múscul que impulsa sang a través d’un sistema de vasos, artèries i venes. El cor posseeix un sistema elèctric que s’encarrega d’emetre els impulsos necessaris per marcar el ritme cardíac i adaptar-lo a les necessitats de l’organisme. Les alteracions dels sistema elèctric del cor produeixen alteracions del ritme o arítmies.

Existeixen arítmies lentes o bradicàrdies quan el ritme del cor es més lent del que és habitual, i arítmies ràpides o taquicàrdies quan el ritme és més ràpid. L’estudi electrofisiològic és un procediment invasiu percutani que diagnostica les arítmies cardíaques i orienta sobre el seu tractament.

Com es realitza l’estudi electrofisològic

 • Es desinfecta la pell de la zona engonal o del braç.
 • S’aplica anestèsia local en aquesta zona per introduir els catèters al torrent sanguini.
 • Els catèters avancen a través d’una artèria o una vena fins al cor. Aquest avançament es visualitza mitjançant un control radiològic.
 • Els catèters serveixen per registrar l’activitat elèctrica, definir el tipus d’arítmia i on es localitza. L’activitat elèctrica es mostra en uns monitors.
 • A vegades és necessari subministrar algun fàrmac o aplicar una descàrrega elèctrica. Per això s’anestesia el pacient.
 • El procediment pot durar entre 30 minuts i diverses hores.
 • Quan acaba, el pacient ha d’estar en repòs unes hores més per evitar complicacions a la zona de punció.

Quins riscos té aquesta prova

Tot i que la tècnica està indicada adequadament i que es realitza de forma correcta, es poden produir efectes indesitjables:

 • Lleus. És habitual que el pacient noti palpitacions per la inducció d’arítimies. En ocasiones és necessari aplicar un xoc elèctric per resoldre algun problema sobtat.
 • Greus. Són estranyes complicacions com la flebitis, la trombosi venosa o arterial, o hemorràgies. És molt estranya la perforació cardíaca amb taponament cardíac, o l’embòlia pulmonar o sistèmica, tot i que es tracten de complicacions greus que requereixen una actuació urgent.

Ventriculografia

Prova diagnòstic invasiva que permet fer una estimació de la mida, el grossor i la funció contràctil del ventricle, a més d’oferir una valoració del grau d’insuficiència mitral. La injecció de visualització de cavitats precisa una gran quantitat de contrast radiològic en un curt període de temps.

Angio 3Angio 3

Imatge en Diàstole i Sístole del ventricle

Angioplàstia

L'angioplàstia és un procediment percutani invasiu que s'utilitza per "obrir" artèries coronàries que presenten obstrucció o estrenyiment.

Angio 4Angio 4

Un stent (endopròtesi vascular) de l'artèria coronària és un petit tub en malla de metall que s'estén dins d'una artèria. Un stent sovint es col·loca després de l'angioplàstia i ajuda a prevenir que l'artèria es tanqui de nou. Un stent alliberador de fàrmac conté el medicament que ajuda a impedir el tancament de l'artèria.

Com es realitza l'angioplàstia i la col·locació de l'stent coronari

 • Es desinfecta la pell de la zona engonal o del braç.
 • S'aplica anestèsia local en aquesta zona per introduir els catèters al torrent sanguini.
 • Els catèters avancen a través d'una artèria o una vena fins al cor. Aquest avançament es visualitza mitjançant un control radiològic.
 • Els catèters arriben a l'origen de les dues artèries coronàries i, en aquest moment, s'injecta un contrast radiològic que "omple" les artèries i que permet l'obtenció d'un mapa d'aquestes.Angio 5Angio 5
 • A continuació es pot col·locar l'endoprotèsi vascular (stent), que mantindrà oberta la ferida.

Tancament de comunicacions interauriculars (CIA) i Tancament percutani de foramen oval permeable (FOP)

Són procediments intervencionistes percutanis utilitzats per tractar la patologia cardíaca congènita de l'adult. Evita el pas de la sang de l'aurícula esquerra a l'aurícula dreta. Es fa per via percutània i consisteix en la implantació d'un dispositiu Amplatzer de doble disc que s'autoexpandeix en ser implantat, de tal manera que tanca la comunicació entre ambdós discs.

cia1cia1

Dispositiu Amplatzer tancament CIA - Dispositiu Amplatzer tancament FOP

cia2cia2

Col·locació tancament Amplatzer per CIA