Renal

Tècnica ultrasonogràfica no invasiva que permet valorar la mida, la morfologia i la situació dels ronyons. S'usa per valorar la dilatació de la pelvis i les calzes renals (ectàsia pièlica, hidronefrosi), masses, malformacions, etc.