Congelació de semen

El semen es refreda i es conserva en nitrogen líquid per poder emmagatzemar-lo.

En què consisteix aquesta tècnica la congelació de semen? Com és el procés?

congelacioncongelacionLa congelació de mostres seminals consisteix en refredar i conservar el semen en nitrogen líquid (a -196ºC) de forma que es pot emmagatzemar sense límit de temps. Per a això, el pacient ha de lliurar la mostra de semen al laboratori abans d'una hora després de l'ejaculació i en les condicions indicades pel laboratori.

Al laboratori, la mostra es valora per confirmar que es pot congelar i en funció de la qualitat s'aconsella sobre el nombre de mostres que ha de lliurar el pacient per disposar de la suficient quantitat d'espermatozoides congelats per al seu ús reproductiu posterior.

El semen es barreja amb un mitjà de congelació que conté una sèrie de molècules anomenades crioprotectors, i la seva funció és protegir els espermatozoides de la congelació i permetre que sobrevisquin en ella. Posteriorment la barreja es refreda fins arribar a -196ºC i en aquest moment ja es pot emmagatzemar en els tancs de nitrogen líquid.

Quines són les principals aplicacions de la congelació de semen?

Les principals indicacions de la congelació de semen són:

  • La preservació de la fertilitat en pacients que es disposen a començar un tractament que reduirà o anul·larà la seva capacitat reproductiva (quimioteràpia, radioteràpia, vasectomia).
  • La creació de bancs de semen
  • En tractament de reproducció assistida, resoldre el possible bloqueig psicològic de l'home que els impedeixi recollir una mostra el dia del tractament o bé evitar la incompatibilitat d'horaris o dates entre els membres de la parella per al dia del tractament.
  • Ús de la mostra de semen congelada per a tractaments de Donació d'òvuls amb l'objectiu de preservar l'anonimat que requereix la llei.
  • Fer possibles la realització de Tècniques de Reproducció Assistida en parelles serodiscordants. En les parelles en què l'home és portador del VIH es pot realitzar un rentat de semen i crioconservar una mostra amb espermatozoides lliures de partícules víriques per al seu posterior ús en tècniques de Reproducció Assistida.

Què és un banc de semen?

bancobancoUn banc de semen és un contenidor de nitrogen líquid on s'emmagatzemen mostres criopreservades procedents de diferents homes, ja siguin donants o pacients, degudament ordenades i etiquetades amb l'objectiu de mantenir-les en les condicions adequades per poder ser utilitzades en un futur.

Quins requisits s'han de complir per poder ser donant?

La llei vigent estipula que els donants han de tenir entre 18 i 50 anys d'edat, bon estat de salut psicofísica i no poden patir malalties genètiques hereditàries o infeccions transmissibles.

En quines situacions es recomana al pacient que congeli el seu propi semen?

La congelació de semen es recomana sempre que:

  • Un pacient es disposi a començar un tractament que redueixi o anul·li la seva fertilitat, com el cas dels tractaments oncològics, cirurgia testicular o vasectomies.
  • La qualitat seminal d'un pacient mostra un procés d'empitjorament que fa pensar que en el futur no podrà disposar d'una mostra vàlida per a la reproducció.
  • Un pacient cregui que pot tenir problemes per aportar una mostra de semen el dia del tractament reproductiu ja sigui per bloqueig psicològic o per incompatibilitat d'horaris.

En malalts oncològics, com ajuda aquesta tècnica a preservar la fertilitat?

Els tractaments oncològics poden produir danys, en molts casos permanents i irreversibles, en la producció espermàtica del pacient i alterar la seva fertilitat. Si el pacient pot congelar una o diverses mostres seminals abans de començar el tractament, podrà disposar d'una o més mostres per a un futur tractament de Reproducció Assistida.