Transferència d'embrions congelats o vitrificats

Mitjançant aquest procediment són transferits a l'úter generen embrions en el laboratori.

celulas3celulas3Aquesta tècnica consisteix en descongelar o desvitrificar els embrions sobrants d'un cicle previ de Fecundació In Vitro, que s'havia criopreservat, per aconseguir una nova opció d'embaràs. Per a això, la pacient s'ha de sotmetre a un tractament hormonal de preparació endometrial, molt senzill, durant dos o tres setmanes, que té com objectiu afavorir un endometri receptiu per a la implantació embrionària.

Com es realitza la transferència embrionària?

La transferència embrionària es realitza al quiròfan contigu al laboratori d'Embriologia per disminuir el temps que els embrions són fora de les condicions més adequades, des de la placa de cultiu a l'úter. Es realitza sota control ecogràfic via abdominal, amb l'objectiu de dipositar els embrions al centre de la cavitat uterina per aconseguir la millor taxa de gestació.

La pacient ha d'acudir al centre a l'hora acordada, i ha de beure prèviament aigua per tal que la bufeta urinària permeti una correcta visualització ecogràfica de l'úter. La pacient es col·loca en posició ginecològica, es procedeix a l'asèpsia del coll uterí, s'aspira el moc cervical i s'introdueix la cànula de transferència amb els embrions en el seu interior i es dipositen a la cavitat endometrial.

Per part del laboratori, la preparació de la transferència consisteix en la selecció dels embrions que s'han de transferir i el seu manteniment en les condiciones adequades abans de transferir-los a l'úter. Un cop és tot a punt al quiròfan, el o l'embriòloga col·loca els embrions a la cànula i la lliura al o la ginecòloga perquè la introdueixi a l'úter i dipositi, allà, els embrions. Posteriorment, de tornada al laboratori, la cànula és revisada sota el microscopi per assegurar-se que els embrions no s'han quedat al seu interior.

Quins embrions són els que se seleccionen? Sota quins criteris es fa la selecció?

Els embrions generats en un cicle de FIV es mantenen en cultiu dos o tres dies fins al moment de la transferència. Durant aquests dies s'observen i es classifiquen. A la nostra unitat seguim el criteri morfològic d'ASEBIR (Associació per a l'Estudi de la Biologia de la Reproducció), pioner en l'estandardització d'un criteri aplicable en tots els centres de l'estat espanyol.

Els embrions que reuneixin els millors criteris de qualitat són els seleccionats per transferir-se.

La llei espanyola vigent permet la transferència d'un màxim de 3 embrions. No obstant, per reduir els embarassos múltiples, el més habitual és la transferència de dos embrions. La decisió del nombre d'embrions que s'han de transferir ha de ser personalitzada per cada parella i els factors que s'han de tenir en compte són l'edat de la dona, la qualitat dels embrions i l'historial reproductiu previ, si n'hi ha.

Quant de temps necessita aquesta tècnica?

El procediment en si és molt curt, pot durar entre deu i vint minuts des que la pacient entra al quiròfan fins a la seva sortida.

És un procediment dolorós?

El procediment és el mateix que s'utilitza per a una revisió ginecològica, pot ser una mica molèstia però no acostuma a ser dolorosa, tot i que en aquells casos en què es preveuen dificultats al coll de l'úter, la transferència es pot realitzar sota anestèsia.

Posteriorment al tractament, quins cures ha de realitzar la pacient?

A part de prendre la medicació indicada pel metge, generalment es recomana un parell de dies de repòs i evitar esforços fins que es conegui el resulta de la prova d'embaràs.

Els embrions que no es transfereixen, quin destí tenen?

El destí dels embrions que no es transfereixen depèn de la seva qualitat. Així, els embrions que compleixen uns mínims de qualitat es vitrifiquen mentre que els embrions de mala qualitat es descarten.

La vitrificació dels embrions sobrants de la transferència es pot realitzar en dos moments diferents: si els embrions són de bona qualitat, es congelen el mateix dia de la transferència, en cas que siguin de qualitat mitja o baixa, es mantenen en cultiu dos o tres dies més per valorar el seu desenvolupament, que en el cas que sigui correcte significa que l'embrió és viable i, per tant, es vitrifica.