Proves endoscòpiques

Endoscòpia convencional

 • Videogastroscòpia
 • Videocolonoscòpia con ileoscòpia
 • Presa de biòpsies i citologia
 • Polipectomia endoscòpica
 • Polipectomia assistida
 • Polipectomia amb llaç per a pòlips gegants
 • Dilatacions esofàgiques
 • Dilatació pneumàtica de lesions esofàgiques, gàstriques i pilòriques
 • Dilatació pneumàtica d'estenosi, anastomosi, recte i còlon
 • Endoscòpia pediàtrica (gastroscopi 5 mm)
 • Endoscòpia transnasal

Endoscòpia en el malalt sagnant

 • Esclerosi de varius esofàgiques
 • Col·locació de bandes en varius esofàgiques
 • Tractament de varius gàstriques amb injecció de Cianocrilat (cola adhesiva)
 • Coagulació bipolar i amb argó Beamer de lesions vasculars
 • Enteroscòpia terapèutica per a l'estudi de l'intestí prim
 • Càpsula endoscòpica per a l'estudi de l'intestí prim
 • Esclerosi de lesions no varicoses sagnants

Endoscòpia en el malalt oncològic

 • Resecció endoscòpica de mucosa (EMR) en tumors T1 esofàgics i gàstrics
 • Fulguració amb argó Beamer de tumors estenosants o sagnants
 • Col·locació de pròtesis esofàgiques
 • Col·locació de pròtesis gàstriques i duodenals
 • Col·locació de pròtesis recto-colòniques
 • Col·locació de pròtesis biliars
 • Estadiatge mitjançant ecoendoscòpia de lesions esòfago-gàstrico-duodenals
 • Estadiatge mitjançant ecoendoscòpia de lesions pancreàtico-biliars
 • Estadiatge mitjançant ecoendoscòpia de lesions rectals
 • Tractament endoscòpic de fístules digestives
 • Resecció de tumors submucosos
 • Col·locació de clips per al marcatge pre-radioteràpia

Altres endoscòpies terapèutiques

 • Col·locació del baló intragàstric per al tractament de l'obesitat no mòrbida o mòrbida precirurgia
 • Gastrostomia endoscòpica percutània per a l'alimentació o descompressió
 • Jejunostomia endoscòpica
 • Extracció de cossos estranys
 • Colangiopancreatografia endoscòpica
 • Papilotomia i extracció de càlculs
 • Col·locació de pròtesis i dilatació d'estenosis biliars
 • Injecció de toxina botulínica (acalàsia)
 • Cistogastrostomia-istoduodenostomia (pseudoquists pancreàtics)
 • Marcatge de lesions amb tinta xina
 • Estudi de cristalls de colesterol a la bilis aspirada en el duodè
 • Biòpsies de duodè per a l'estudi de la celiaquia