Gammagrafia hepatoesplènica amb 99mTc

Està indicat en casos de detecció d'anomalies de la funció reticuloendotelial del fetge i la melsa; l'avaluació de la mida i morfologia del fetge i la melsa, o sospita d'una hiperplàsia nodular focal en el fetge. Aquestes lesions tenen un captació normal o augmentada en les imatges amb sulfur col·loïdal. L'adquisició de les imatges dura 10 minuts i es realitza als 15-30 minuts postinjecció.