Quines tècniques quirúrgiques existeixen?

A grans trets, existeixen diferents tècniques quirúrgiques en funció de la patologia. Gràcies a la instrumentalització i l'aparició de nous sistemes, cada cop les tècniques són menys agressives, redueixen la ferida i els riscos operatoris:

  • Tècniques a cel obert (clàssic)
  • Tècniques mínimament invasives
    • Cirurgia percutània endoscòpica
    • Cirurgia microquirúrgica amb mínima incisió

Els últims anys les tècniques a cel obert han tendit a minimitzar-se amb menys agressivitat quirúrgica mitjançant la utilització de diferents aportacions tecnològiques, entre elles, la cirurgia guiada per navegació.