Potencials evocats auditius d’estat estable

Potenciales evocados auditivos de estado estable

Cada cop hi ha més consciència per part dels pediatres i els otorinolaringòlegs infantils sobre la necessitat de realitzar un diagnòstic precoç sobre la sordesa. Els seus grans beneficis comporten que es desenvolupin programes de cribratge en les diferents maternitats.

Per això la Consulta d’Otorinolaringologia del doctor J. Coromina del Centre Mèdic Teknon de Barcelona va crear la Unitat d’Audiologia Infantil, coordinada pel doctor Carlos Costa, audiòleg infantil. Aquesta unitat desenvolupa el programa de screening neonatal des de fa diversos anys.

Pel que fa als objectius d’aquests programes, han d’establir-se les estratègies per a una correcta intervenció posterior amb l’objectiu de minimitzar els problemes que implica patir un dèficit auditiu.

En aquells casos en què el nen no superi un screening auditiu, o en aquells altres en què se sospiti que hi pot haver una hipoacúsia, cal poder oferir tots els mitjans diagnòstics possibles per saber i determinar de la manera més precisa i objectiva possible quin grau i tipus de pèrdua auditiva presenta. D’altra banda, no hem de demorar l’estudi audiològic, ja que un nen que pateix pèrdua d’audició ha de començar la rehabilitació logopèdica i l’adaptació de les pròtesis auditives, com a màxim als 6 mesos d’edat.

Els PEATC, és a dir, els Potencials Auditius de Tronc Cerebral, presenten limitacions a l’hora de determinar la sensibilitat auditiva en nens, ja que només ens aporten informació sobre el marge de freqüència de 2.000 a 4.000 Hz. Així, no detalla com està l’audició en la resta de freqüències, que així mateix són les més importants.

La Unitat d’Audiologia va incorporar la tècnica dels Potencials d’Estat Estable (PEAee) per al diagnòstic audiològic des de l’any 2004 a partir del seu interès per la correcta integració social del nen amb dèficit auditiu.

Així doncs, els PEAee són una tècnica electrofisiològica de recent implantació que, a diferència de l’anterior, permet establir el llindar auditiu d’una manera molt més objectiva i específica en totes les freqüències de l’audiograma. D’aquesta manera es pot establir una audiometria fiable en tot el marge freqüencial de l’audició, no només en els aguts.

En aquells casos en què no és possible realitzar una audiometria fiable a causa de l’edat o la patologia del nen (nens de tres mesos fins als 4-5 anys) es recorre a aquesta tècnica.

La Unitat d’Audiologia Infantil posa a la seva disposició tota la seva experiència per poder arribar a un diagnòstic fiable, objectiu i precís dels dèficits auditius. Es tracta de l’única eina vàlida per poder començar la rehabilitació del nen amb hipoacúsia.

Per realitzar estudis audiològics en els nens amb sospita d’hipoacúsia, ens basem en les:

  • Otoemissions acústiques
  • Potencials Evocats Auditius de Tronc Cerebral (PEATC)
  • Potencials d’Estat Estable (PEAee)
  • Audiometria Infantil (Audiometria Infantil i Test de Suzuky)

PEAee PEAee

Exemple d’uns PEAee en un nen amb hipoacúsia neurosensorial severa. S’hi pot observar la corba audiomètrica en totes les seves freqüències de 250 Hz a 4.000 Hz. La informació que ens aporta aquesta explicació ens permetrà adaptar els audiòfons de manera eficaç per obtenir-ne un rendiment màxim.

PEATC PEATC

Mentre que els PEATC del mateix nen només ens aporten informació del llindar entre els 2.000 i els 4.000 Hz, sense especificar com està la resta de freqüències. La informació només és parcial, al contrari dels .