Lupus eritematós sistèmic

El lupus eritematós sistèmic (LES) és una malaltia autoimmunitària crònica que pot afectar múltiples òrgans i sistemes del cos, com la pell, les articulacions, els ronyons i el cor.


Diagnòstic:

El diagnòstic del LES es basa en la combinació de símptomes clínics, troballes de laboratori i característiques específiques de la malaltia. No hi ha un sol examen que confirmi el diagnòstic, per la qual cosa cal fer una avaluació completa del pacient, incloent-hi un examen físic, anàlisi de sang i proves d'imatge. Algunes proves comunes que poden ajudar a confirmar el diagnòstic inclouen proves d'anticossos antinuclears (ANA), anticossos antidoble cadena d'ADN (anti-dsDNA), complement sèric i biòpsies de pell i ronyó.


Fenotips:

Hi ha diferents fenotips de LES, que es diferencien pels òrgans i sistemes del cos que estan afectats. Alguns dels fenotips més comuns inclouen:

LES cutanis: es caracteritza per l'afectació de la pell, que pot presentar lesions com erupcions o butllofes.

Articular: es caracteritza per l'afectació de les articulacions, que pot causar dolor, inflamació i rigidesa.

LES renals: es caracteritza per l'afectació dels ronyons, que pot causar insuficiència renal i altres problemes relacionats.

LES neurològics: es caracteritza per l'afectació del sistema nerviós, que pot causar símptomes com mals de cap, problemes de memòria i convulsions.


Tractament:

El tractament del LES depèn del fenotip i la gravetat de la malaltia. L'objectiu principal del tractament és controlar els símptomes, prevenir-ne les complicacions i millorar la qualitat de vida del pacient. Algunes opcions de tractament inclouen:

Immunosupressors: hidroxicloroquina, azatioprina o metotrexat, que poden ajudar a reduir l'activitat del sistema immunitari.

Corticosteroides: com la prednisona, que s'usa per controlar la inflamació en diferents parts del cos en brots aguts amb cao de no obtenir la remissió amb els immunosupressors

Teràpia biològica: com el rituximab o el belimumab, que s'utilitzen per bloquejar certes proteïnes que poden contribuir a la inflamació.